Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP za izgradnju poslovno-stambenog objekta spratnosti P+1, na katastarskoj parceli broj 9968 KO Vranje 1, PGR Zone 3 u Vranju

03. avgust 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNJU POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI P+1,
  NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9968 KO VRANJE 1, PGR ZONE 3 U VRANJU

  Obrađivač urbanističkog projekta :        JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
         VRANJE
                        Ive Lole Ribara 1


                 Odgovorni urbanista :               Maja Nedeljković dipl.inž.arh.(IK 200 1256 11)

  podnosioci zahteva:                           NENAD STANKOVIĆ                    
                                           Jug Bogdanova broj 12
                     VRANJE
                   i
                            GORAN ARSIĆ
                                          Selo DONJE TREBEŠINJE

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 11.08.2020. godine do 17.08.2020. godine od 10-12 časova u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I SPRAT, kancelarija broj 6 i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Radica Milić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/064/316 40 33)