Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP: Rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta Po+P, na katastarskoj parceli broj 2066/1 KO Vranjska Banja

06. jul 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

   ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA, Po+P , NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2066/1 KO VRANJSKA BANJA

   

         Obrađivač urbanističkog projekta:              „PIN VIEW“ D.O.O.DAVIDOVAC

                                                                           DAVIDOVAC BB

                                                                           VRANJE

   

                          Odgovorni urbanista:               Dijana Đelić dipl.inž.arh.(IK 200 0616 04)

   

                             podnosioc zahteva:                ALEKSIĆ SAŠA

                                                                           Kralja Petra I Oslobodioca broj 177/2

                                                                           VRANJSKA BANJA

                                                                         

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 06.07.2020. godine do 13.07.2020. godine od 10-12 časova u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .

  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )

 • Dokumenti