Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija urbanističkog projekta-arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, poslovno-uslužnog sadržaja na katastarskim parcelama br. 9846, 9842/2 i 9854/2 KO Vranje 1 u Ulici Jastrebačkoj u Vranju

11. februar 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19 –dr.zakon) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE, POSLOVNO-USLUŽNOG SADRŽAJA NA KATASTARSKIM PARCELAMA  BROJ 9846, 9845, 9842/2 I 9854/2 KO VRANJE 1, U ULICI JASTREBAČKA U VRANJU

  Obrađivač urbanističkog projekta    :Predzeće za projektovanje, inženjering i                                        konsalting „VeLeN GROUP“ doo
                          VRANJE

          Odgovorni urbanista :    Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12)

          podnosioci zahteva:        Jovanović Srboljub , Vojvođanska br.7, VRANJE
                                              Jovanović Slađana , Jasterbačka br.46, VRANJE
                                           „BIDA“doo Vranje , Vojvođanska br.7, VRANJE      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 11.02.2020. godine do 17.02.2020. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat .
      Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )

 • Dokumenti