Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 6047 KO Vranje 1 u Ulici Bore Stankovića u Vranju

17. oktobar 2019, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19 –dr.zakon) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju


  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE, VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI  BROJ 6047 KO VRANjE 1, U ULICI BORE STANKOVIĆA BROJ 110 U VRANjU

  Obrađivač urbanističkog projekta    :  Predzeće za projektovanje, inženjering i                                            konsalting „VeLeN GROUP“ doo
                                              VRANjE

          Odgovorni urbanista :  Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12)

          podnosioc zahteva:   D.O.O.“MORAVA ENTERIJERI“
                                                                  ĆUKOVAC

         Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 24.10.2019. godine do 30.10.2019. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
      Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat ,kancelarija br.16 i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je rukovodilac Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine  Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )


 • Dokumenti