Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP-urbanističko-arhitektonsko oblikovanje površine javne namene za katastarske parcele br.5219 i 2579-DEO KO Vranje, PGR Zone 1 u Vranju

12. septembar 2019, Vranje
 • Javna prezentacija UP-urbanističko-arhitektonsko oblikovanje površine javne namene za katastarske parcele br.5219 i 2579-DEO KO Vranje, PGR Zone 1 u Vranju
  1/1

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19 –dr.zakon) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju
  URBANISTIČKOG PROJEKTA  URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO OBLIKOVANjE POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA KATASTARSKE PARCELE BROJ 5219 I 2579-DEO  KO VRANjE 1, PGR ZONE 1 U VRANjU

  Obrađivač urbanističkog projekta:   JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
                                     Ive Lole Ribara broj 1 ,Vranje

          Odgovorni urbanista : Maja Nedeljković dipl.inž.arh.(IK 200 0615 04)

          podnosioc zahteva: GRAD VRANjE
                                                Kralja Milana broj 1
                                VRANjE

   


      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 19.09.2019. godine do 25.09.2019. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
      Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat ,kancelarija br.16 i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je rukovodilac Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine  Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )