Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP-arhitektonsko-urbanističko oblikovanje prostora i urbanističko arhitektonska razrada lokacije poslovnog sadržaja na katastarskim parcela,a br.7179 i 7185 KO Vranje 1

11. septembar 2019, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19 –dr.zakon) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju


  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO OBLIKOVANjE PROSTORA I URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE POSLOVNOG SADRŽAJA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 7179 I 7185 KO VRANjE 1

  Obrađivač urbanističkog projekta    :     Agencija za menadžment i arhitekturu 6 „AMA6“
                                      Vladičin Han, Svetosavska broj 33

                 Odgovorni urbanista :         Vera Dragutinović dipl.inž.arh.(IK 200 0279 03)

          podnosioc zahteva:  PD „7.JULI PROMET“ DOO
              VRANjE
                                          K.S.Prvovenčanog broj 240


      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 11.09.2019. godine do 17.09.2019. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
      Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat ,kancelarija br.16 i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je rukovodilac Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine  Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )