Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta za kolektivno stanovanje na katastarskim parcelama br.4779,4794,4793-DEO i 4778-DEO KO Vranje 1 u Vranju

11. septembar 2019, Vranje
 • Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta za kolektivno stanovanje na katastarskim parcelama br.4779,4794,4793-DEO i 4778-DEO KO Vranje 1 u Vranju
  1/1

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18 i 31/19) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19),organizuje javnu prezentaciju

     URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA ZA KOLEKTIVNO STANOVANjE SPRATNOSTI Po+P+3+Pk NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 4779,4794, 4793-DEO I 4778-DEO KO VRANjE 1 U VRANjU

  Obrađivač urbanističkog projekta:  JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
                 VRANjE
                               Ive Lole Ribara 1

                                  Odgovorni urbanista : Miodrag Protić dipl.inž.arh.(IK 200 1276 11)

          podnosioc zahteva:  G.T.D.“TRNDA“ D.O.O.
                  VRANjE
                                     Prvonečka  broj 10/a

   


      Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
      Javna prezentacija urbanističkog projekta održaće se u periodu od 18.09.2019. godine do 24.09.2019. godine od 12-14h u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne  poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat ,kancelarija br.16.
      Urbanistički projekat će biti izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat ,kancelarija br.16 i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
      Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je rukovodilac Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine  Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )