Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine-Potvrda

12. avgust 2019, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-105/2019-08/1
  09.08.2019. godine
  V R A NJ E


  Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu „VIGO“DOO, VRANJE, Vlasinska broj 12


                                                 P O T V R Đ U J E


  Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na katastarskim parcelama broj 2419/2 i 2419/5 KO Vranje 1, urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju, koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41//2010-12 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 31/2010.
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev „VIGO“DOO, VRANJE, Vlasinska broj 12 a od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo , VRANJE , broj tehničke dokumentacije 105/19 od 18.07.2019.godine sa odgovornim urbanistom Stojković Nenadom dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12).
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-147/2019-08/1 od 08.08.2019.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.


                                                                              RUKOVODILAC ODELJENJA
                                                                              Jovana Antić dipl.inž.arh.