Info vesti

Odeljenja - UP potvrda-arhitektonsko urbanistička razrada lokacije stambeno-poslovnog objekta u Ulici Cara Dušana

18. januar 2019, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 i 83/18 ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje a na zahtev “MILA MG GRADNjA“ iz Vranja, Ulica Cara Dušana broj 3  P  O  T  V  R  Đ  U  J  E      Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 12942 KO Vranje 1, u Ulici Cara Dušana broj 3 u Vranju, urađen u skladu sa Planom  generalne regulacije Zone 1 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj  31/2010).
      Urbanistički projekat je izrađen na zahtev investitora “MILA MG GRADNjA“ iz Vranja, Ulica Cara Dušana broj 3, a od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting “VeeLeN GROUP” Vranje, broj 236-1/18 od 18.12.2018.godine.
      Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-6/2019-08/1 od 16.01.2019.godine.
      Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.