Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti -Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije poteza između ulica Bulevar AVNOJ-a, Pariske Komune i Moše Pijade

08. jun 2018, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti -Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije poteza između ulica Bulevar AVNOJ-a, Pariske Komune i Moše Pijade
  1/1

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti
  i Komisija za planove Skupštine grada Vranja. Na  osnovu  člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 64/15),
  oglašava

   

  J A V N I  U V I D

  U  NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE POTEZA IZMEĐU ULICA BULEVAR AVNOJA-A, PARISKE KOMUNE I MOŠE PIJADE U VRANjU

  JAVNI UVID u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije poteza između Ulica Bulevar AVNOJA-a ,Pariske komune i Moše Pijade u Vranju održaće se u trajanju od 30 dana, u periodu od  08.06.2018. godine do 08.07.2018. godine.
  Nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije poteza između Ulica Bulevar AVNOJA-a ,Pariske komune i Moše Pijade u Vranju biće izložen u prostorijama  Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat i u prostorijama JP „Zavod za urbanizam“ Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1,  II sprat, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnim internet stranicama Gradske uprave grada Vranja i JP „Zavod za urbanizam“ Vranje.
  Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Komisiji za planove u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 08.07.2018. godine.
  JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u Maloj sali Gradske uprave Vranje, 13.07.2018. godine (PETAK), sa početkom u 12,30 časova.
  Fizička lica i predstavnici pravnih lica, koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.