Info vesti

Odeljenja - Potvrda o usklađenosti urbanističkog projekta

18. maj 2017, Vranje
  • Sportski centar-situacijaParterno uređenjeArhitektonsko rešenje objektaSaobraćaj
    1/4

    Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave Vranje potvrdilo je da je Urbanistički projekat – izmena urbanističkog projekta za izgradnju i uređenje dela sportsko- rekreativnog centra u Vranju na katastarskoj parceli broj 6522/1 KO Vranje 1 u Vranju , urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 31/2010). Urbanistički projekat je izrađen na zahtev investitora –Grada Vranja , Ulica Kralja Milana broj 1, a od strane JP „Zavod za urbanizam“ Vranje broj 57-UP-2017 od 20.04.2017.godine. Sastavni deo ovog Urbanističkog projekta je i Urbanistički projekat za izgradnju i uređenje dela sportsko rekreativnog centra u Vranju ,na katastarskoj parceli broj 6522/1 KO Vranje 1 koji je urađen od strane JP „Zavod za urbanizam“ Vranje pod brojem 25/15 od 03.02.2015.godine. Navedeni Urbanistički projekat je potvrđen od strane Sekretarijata za urbanizam i imovinsko pravne poslove broj 350-7/2015-07 od 23.04.2015.godine, nakon organizovane javne prezentacije od sedam dana i na osnovu izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-52/15-07 od 07.04.2015.godine. Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-97/2017-08/1 od 09.05.2017.godine.