Opšta uprava i građanska stanja

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

 • Naziv formalnog zahteva: Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
  Delatnost: Opšta uprava i građanska stanja
  Dokumentacija koja se predaje :

  Naziv dokumenta

  Institucija koja izdaje

  Forma dostave

  Lična karta

  Policijska uprava

  Na uvid

  Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i uverenja o državljanstvu za roditelje (za lica rođena i/ili venčana na teritoriji druge opštine)

  Opštinska uprava

  Original

  Potvrda zdravstvene ustanove o porođaju u toj ustanovi

  Zdravstvena ustanova

  Original

  Taksa :

  Naziv takse

  Iznos takse

  Broj računa

  Republička administrativna taksa. Tarifni broj 219

  320,00 din.

  840-742221-843-57 poziv na broj 97 47-114

  Gradska naknada:

  Naziv naknade

  Iznos naknade

  Broj računa

  Naknada za donošenje rešenja o naknadnom upisu u MK. Tarifni broj 13. st.2

  330,00 din

  840-742341843-24 poziv na broj 97 47-114

   

  Organizaciona jedinica :Sekretarijat za opštu upravu- Odeljenje za lični status građana
  Rok za rešavanje predmeta :15 dana
  Kontakt telefon :017/402-341
  Kontakt E-Mail : opstauprava@vranje.org.yu


  Obaveštenje :Sledeća dokumenta, potrebna za rešavanje ovog zahteva, Gradska uprava pribavlja po službenoj dužnosti i stranka ih ne podnosi: 1. Uverenje da lice nije upisano u matičnu knjigu, 2.Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i uverenja o državljanstvu za roditelje. Službenik je dužan da, u roku od 3 radna dana, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnoj nepotpunosti predmeta i potrebi za dopunom. U slučaju da predmet nije potpun, dozvoljava se jedna dopuna predmeta. Ukoliko se dopuna predmeta ne izvrši u određenom roku, zahtev se odbacuje zaključkom u skladu sa čl. 58 ZUP-a.
  Preuzimanje formulara zahteva :
  1030104.doc