Obnovimo pozorište

Dinarski račun 840-2696741-93, isplate

  •  

     

     1.

     Univer.u Nišu - Građ.Arh.fak.

    96.000,00 dinara

     2.

     JP"Novi Dom" Vranje

    263.040,00 dinara

     3.

     Banković dd, avans (25%)

    9.498.985,00 dinara 

     4.

     Bankarska provizija

    12.530,00 dinara 

     5.

     Sigurnost ( izrada projekta)

    199.056,00 dinara 

     6.

     Bankarska provizija

    501.84 dinara 

     7.

     Banković doo - prva privremena situacija

    1.883.448,18 dinara 

     8.

     Banković doo - druga privremena situacija

    2.041.156,17 dinara 

     9.

     Banković doo - treća privremena situacija

    3.223.818,72 dinara 

     10.

     Banković doo - četvrta privremena situacija 

    6.119.027,37 dinara 

        11.

     Banković doo - peta privremena situacija 

    5.000.000,00 dinara 

     12.

     Banković doo - okončana situacija 

    2.780.184,90 dinara 

     13.

     Sloga doo - avansna situacija

    2.242.602,95 dinara 

     14.

     Banković doo - peta privremena situacija

    5.945.001,16 dinara 

    15. 

     Banković doo - šesta privreman situacija 

    2.275.692,48dinara 

    16.  

     Sloga doo - avansna situacija 

    5.000.000,00 dinara 

    17. 

     Grad doo - avansni račun

    450.000,00 dinara 

    18. 

     Grad doo - avansni račun 

    447.750,00 dinara 

    19. 

     Institut ,,Vinča" 

    176.400,00 dinara 

    20. 

     Vojnomedicinska akademija

    42.180,00 dinara 

    21. 

     Institut ,,Vinča"- dekontaminacija 

    1.240.200,00 dinara 

    22. 

     Grad doo - 50% projekat enterijera

    1.795.500,00 dinara 

    23. 

     Grad doo - 25% projekat enterijera

    204.500,00 dinara 

    24. 

     Institut ,,Vinča"- dekontaminacija 

    1.240.200,00 dinara 

     25.

     Grad doo - 25%projekat enterijera 

    693.250,00 dinara