Službe i sekretarijati

Kabinet gradonačelnika

 • Kabinet gradonačelnika obavlja:

  - stručne, operativne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika i Gradskog veća koji se odnose na: neposredno izvršavanje i staranje o izvršavanju politike izvršne vlasti grada, sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma gradonačelnika, komisija i saveta gradonačelnika i drugih sastanaka gradonačelnika i Gradskog veća, pripremu materijala o kojima odlučuje gradonačelnik; pripremanje programa rada gradonačelnika i Gradskog veća,  evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata, poslove komunikacije sa javnošću gradonačelnika, koji se odnose na obaveštavanje javnosti o radu gradonačelnika, organizaciju konferencija za štampu, poslove međunarodne saradnje i druge organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika;

  -obavlja poslove protokola za organe Grada vezane za dolazak kako domaćih, tako i stranih delegacija; usklađuje rad svih segmenata logistike, omogućava željeni publicitet i transparentnost segmenata protokolarnog događaja; obezbeđuje besprekorno funkcionisanje svih servisa, uređuje prostor za održavanje skupova i sastanaka u organizaciji organa Grada;

                  - razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, postupa po njima i o tome obaveštava građane;

                  - obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na izradu i rukovanje planom odbrane grada, priprema plan mera pripravnosti, plan funkcionisanja civilne zaštite, plan izmeštanja na ratne lokacije, plan bezbednosti i zaštite, plan popune vojnim obaveznicima radne obaveze; koordinira rad lica ovlašćenih za poslove odbrane u gradskim opštinama grada  a, kao i druge poslove iz oblasti odbrane i bezbednosti; obavlja stručno-operativne poslove koji se odnose na: planiranje, izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji grada, izradu planova zaštite i spasavanja, obaveštavanje i koordinaciju aktivnosti organa grada i drugih subjekata u vanrednim situacijama, kao i druge poslove u oblasti vanrednih situacija;

  - obavlja poslove za dijasporu radi povezivanje srpske dijaspore sa Gradom u smislu profitabilne i neprofitabilne saradnje u oblasti informisanja, zdravstva, sporta, kulture, turizma i investicija i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Upravom za dijasporu i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova prezentuje privredne potencijale Grada potencijalnim investitorima iz inostranstva, organizuje pružanje pravne i druge pomoći  građanima u  dijaspori, i sl.

  - obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe zamenika gradonačelnika i pomoćnika gradonačelnika.

   

  tel: 017/402-305

  email: kabinet@vranje.rs