Službe i sekretarijati

Služba za upravljanje ljudskim resursima

 • Služba za upravljanje ljudskim resursima  obavlja poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih i saradnju s drugim organima, stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, pripremu predloga Kadrovskog plana, organizaciju stručnog usavršavanja službenika, procenu efekata sprovedenih obuka, analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, pripremu predloga godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg programa stručnog usavršavanja, analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije i personalnog dosijea zaposlenih, kao i ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika.

  Odeljenje obavlja stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave koji se odnose na: praćenje ostvarivanja nadležnosti i obavljanja poslova iz delokruga organizacionih jedinica Gradske uprave i jedinica u njihovom sastavu, obezbeđivanje koordinacije rada organizacionih jedinica Gradske uprave, unapređivanje organizacije i metoda rada i pokretanje inicijative za odgovarajuće promene, unapređenje odnosa Gradske uprave prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju Gradskoj upravi.

  U normativno-pravnoj oblasti odeljenje vrši: izradu akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi i drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi načelnik Gradske uprave, usklađivanje opštih i pojedinačnih akata koje pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i drugim propisima

   

  rukovodilac: Helena Stajić

                    064/890 7716

                    017/402 376

  mail: helena.stajic@gmail.com