Službe i sekretarijati

Odeljenje za upravljanjem ljudskim resursima i informisanje

  • Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima i informisanje obavlja poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih i saradnju s drugim organima, stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, pripremu predloga Kadrovskog plana, organizaciju stručnog usavršavanja službenika, procenu efekata sprovedenih obuka, analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, pripremu predloga godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg programa stručnog usavršavanja, analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije i personalnog dosijea zaposlenih, kao i ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika.

    Odeljenje obavlja stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave koji se odnose na: praćenje ostvarivanja nadležnosti i obavljanja poslova iz delokruga organizacionih jedinica Gradske uprave i jedinica u njihovom sastavu, obezbeđivanje koordinacije rada organizacionih jedinica Gradske uprave, unapređivanje organizacije i metoda rada i pokretanje inicijative za odgovarajuće promene, unapređenje odnosa Gradske uprave prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju Gradskoj upravi.

    U normativno-pravnoj oblasti odeljenje vrši: izradu akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi i drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi načelnik Gradske uprave, usklađivanje opštih i pojedinačnih akata koje pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i drugim propisima

     U oblasti informisanja priprema planove odnosa sa javnošću, organizaciju konferencije za novinare, izdaje informacije o radu Gradske uprave, prati medijsku zastupljenost  Grada (pres, audio i video kliping), obavlja poslove interne komunikacije zaposlenih u upravi, izrađuje Informator o radu Gradske uprave, uređuje zvanični sajt grada, sprovodi istraživanja javnog mnjenja, postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

    Odeljenje obavlja operativne poslove koji se odnose na sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma načelnika Gradske uprave.