Službe i sekretarijati

Odeljenje za inspekcijske poslove

 • Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove inspekcijskog i drugog nadzora u komunalnoj oblasti, u oblasti izgradnje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje grad, u oblasti saobraćaja i puteva, u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti obrazovanja i vaspitanja, u oblasti trgovine van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine, obavlja poslove Komunalne policije kao i poslove prinudnog izvršenja, opšte i pravne poslove, u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

                  Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, i to:

                  Komunalna inspekcija, obavlja poverene poslove, koji se odnose na nadzor nad trgovinom van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine, kao i u pogledu isticanja i pridržavanja radnog vremena i isticanja poslovnog imena.

                  Osim poverenih poslova komunalna inspekcija obavlja i inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i gradskih propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, i to: proizvodnjom i snabdevanjem korisnika odgovarajućim komunalnim proizvodom, pročišćavanjem i odvođenjem atmosferskih i otpadnih voda, održavanjem čistoće u gradskim i seoskim naseljima,  uređenjem i održavanjem parkova, zelenih i rekreacionih površina, kao i drugih javnih površina, održavanjem i korišćenjem javne rasvete, uređenjem, održavanjem i korišćenjem pijaca, održavanjem bunara i javnih česmi, uređenjem i održavanjem gradske kafilerije i organizacijom službe za hvatanje pasa  lutalica,  održavanjem gradske i seoskih deponija, održavanjem i uređenjem grobalja, određivanjem uslova i načina postavljanja privremenih pokretnih prodajnih objekata,  držanje domaćih životinja,  kontrolom radnog vremena u ugostiteljskim objektima,  vođenje upravnog postupka u predmetima komunalne inspekcije,  obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

                  Građevinska inspekcija obavlja poverene poslove koji se odnose na:  vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, donosi rešenja za uklanjanje objekata ili njegovog dela koji su izgrađeni bez građevinske dozvole,  sačinjava Program uklanjanja objekata, izvršava rešenja o uklanjanju objekata ili njegovog dela koji su izgrađeni bez građevinske dozvole,  donosi rešenja o obustavi radova ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, vrši nadzor nad korišćenjem objekata, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

                  Saobraćajna inspekcija obavlja nadzor nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, kao i nadzor nad primenom gradskih odluka donetih na osnovu zakona i drugih propisa u komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i puteva, i to: taksi prevoz putnika,  linijski, vanlinijski i prevoz putnika za sopstvene potrebe, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe, kontrola važećih i overenih redova vožnje i druge dokumentacije u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza putnika, kontrola izgrađenosti i opremljenosti autobuskih stajališta, postupanje po zahtevima za utvrđivanje uslova za vozila za obavljanje taksi prevoza, kontrola javnog puta u eksploataciji sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu,  kontrola postavljanja vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije,  kontrola radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju opštinskih puteva i ulica, njegovog dela i putnog objekta, kontrola stanja opštinskih puteva i ulica, njihovih delova i putnih objekata, kontrola zauzeća javnih saobraćajnih površina, kontrola uslova odvijanja saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama, kontrola korišćenja obale i vodnog prostora i postavljanje plovnih objekata, vođenja upravnog postupka,  podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor, druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

                  Inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na:

  - vođenje upravnog i izvršnog postupka i donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine u delu poverenih poslova, i to:

  - nadzor nad objektima za koje odobrenje za gradnju izdaje grad, kontrola ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u pogledu zaštite životne sredine,  nadzor zagađivača vazduha sa merama za otklanjanje aero zagađenja, nadzor u delu zaštite od buke od izvora koji se stavljaju u promet i korišćenje, nadzor nad sprovođenjem mera zaštite u postupcima procene uticaja na životnu sredinu,  nadzor nad aktivnostima sakupljanja i transporta inertnog i neopasnog otpada, odnosno nad radom postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada za koje grad izdaje dozvolu za upravljanje otpadom, nadzor nad upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom za postrojenja i aktivnosti za koje dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom izdaje nadležni organ grada, nadzor u delu zaštite od nejonizujućih zračenja u objektima za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni organ grada, nadzor nad sprovođenjem mera neposredne zaštite, očuvanja i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara koji su aktom grada proglašeni zaštićenim područjima,

  - nadzor u oblasti upravljanja hemikalijama, odnosno nad obavljanjem delatnosti prometa odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija za koje dozvolu izdaje nadležni organ grada, nadzor nad postrojenjima i aktivnostima koji podležu izdavanju integrisane dozvole (IPPC) za koje odobrenje za izgradnju ili upotrebnu dozvolu izdaje nadležni organ grada,  postupanje po zahtevima energetskih subjekata za donošenje izveštaja o ispunjenosti uslova u pogledu zaštite životne sredine za obavljanje energetske delatnosti i  druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

                  Inspekcija zoohigijene vrši nadzor nad sprovođenjem gradskih propisa o držanju domaćih životinja i držanju pasa i mačaka na teritoriji grada Vranja. 

                  Prosvetna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i vrši kontrolu nad radom ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u delu poverenih poslova, i to:

  - postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata, ostvarivanje zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih, ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja,  obezbeđenje zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi, postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno ovom zakonu,  ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita,  propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova,  u postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, ispituje ispunjenost uslova u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

                  U oblasti sporta, vrši inspekcijski nadzor, osim za nacionalne sportske saveze, teritorijalne sportske saveze, organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta i sportske organizacije koje se takmiče u profesionalnim sportskim ligama.

                  U oblasti turizma, vrši inspekcijski nadzor i preduzima sve pravne radnje u okviru prava i dužnosti grada Vranja utvrđenih Zakonom o turizmu i drugim propisima u oblasti turizma.

                  Budžetska inspekcija obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta grada, javnim predzećima osnovanim od strane grada, pravnim licima nad kojima grad ima direktni ili indirektnu kontrolu nad više od polovine (50%) kapitala ili više od 50% glasova u nadzornom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima lokalna javna sredstva čine više od polovine (50%) ukupnog prihoda, pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta grada za određenu namenu, pravnih lica  i drugih subjekata  koji koriste sredstva budžeta grada na osnovu zaduživanja, subvencija i ostale državne pomoći u bilo kom obliku i kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća  grada i preduzimanje zakonom propisanih mera  prema prekršiocima za utvrđene  nezakonitosti;

                  Interni revizor obavlja poslove koji se odnose na: internu kontrolu u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima, standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje revizije u javnom sektoru i međunarodnim standardima interne revizije.

   

  rukovodilac: Boban Antanasijević

                    064/890 7858

                    017/411 504

  mail: antanasijevic.boban@gmail.com

   

  КOMUNALNA INSPEКCIJA

  MITIĆ  DALIBOR 064/ 890-75-37 

  Mail:dalibormitic76@gmail.com   

  STANКOVIĆ NIКOLA 064/ 890-75-38  

  Mail:nikolakokce1972@gmail.com  

  NENAD  JAĆIMOVIĆ  064/ 890-75-62

  Mail:nenadjacimovic9@gmail.com  

  STANČEV PETAR 064/ 890-76-10  

  Mail:stancevpetar@gmail.com  

  SLOBODAN JOVIĆ 064/ 890-78-08 

  Mail:cobi.jovic@gmail.com 

  NIČIĆ ALEКSANDAR  064/ 890-78-81

  Mail:nicic.aleksandar@gmail.com

  MLADENOVIĆ DRAGAN 064/ 890-75-84

  Mail:draganljilja1960@gmail.com

  STANКOVIĆ SRĐAN 064/ 890-75-36

  Mail:srdjan.stankovic.vr@gmail.com

   

  GRAĐEVINSКA INSPEКCIJA

  MIHAJLOVIĆ SNEŽANA  064/ 890-75-42 

  Mail:snezanam1964@gmail.com   

  JOVANOVIĆ VESNA  064/ 890-75-30

  Mail:jovvesna66@gmail.com    

  CVETКOVIĆ SAŠA 065/ 33-40-888

  Mail:cvetkovicsasha@gmail.com

   

  EКOLOGIJA

  LJUBIĆ LJILJANA  064/ 890-75-48 

  Mail:ljiljanaljubic5@gmail.com   

   

  ZOOHIGIJENA

  STANISAVLJEVIĆ RADMILA 064/ 890-75-86

  Mail:rakelivica@gmail.com

  STOŠIĆ SRĐAN  064/ 890-75- 53

  Mail:budzamarko@gmail.com  

   

  SAOBRAĆAJNA INSPEКCIJA

  STOŠIĆ SAŠA  064/ 890-79-08

  Mail:stosic.z.sasa@gmail.com    

   

  IZVRŠNO ODELJENJE   

  ZDRAVКOVIĆ GORAN  064/ 890-75-54

  Mail:zdravkovicgoran62@gmail.com

   

  PROSVETNA INSPEКCIJA

  DENIĆ RADMILA 064/ 851-90-46 

  Mail:radmila.denic4@gmail.com 

  DUŠANOVIĆ DEJAN 064/ 890-77-78 

  Mail:dejan.dusanovic.vr@gmail.com

   

  TURISTIČКA INSPEКCIJA

  STANКOVIĆ STEFAN 064/ 155-13-33 

  Mail:sstankovic989@gmail.com

   

  ADMINISTRATIVNO STRUČNI POSLOVI


  Marina Stojanović 064/8907883

  Mail:marinastojanovic2016@gmail.com