Službe i sekretarijati

Odeljenje za opštu upravu

 • Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na neposredni prijem podnesaka građana, preuzimanje i otvaranje pošte, zavođenje predmeta u osnovne evidencije i njihovu predaju u rad organizacionim jedinicama, otpremanje i ekspediciju pošte i dostavu pismena na teritoriji Grada.

                  Vrši prijem i čuvanje arhiviranih predmeta, vodi arhivske knjige i druge evidencije, izdaje arhivirane predmete ili pojedine njihove delove i vrši izlučivanje bezvrednog arhivskog materijala.

                  Izrađuje nacrte svih odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti.

                  Vodi matične knjige i knjige državljana, kao i registre tih knjiga za teritoriju grada Vranja, kao i opštine Gnjilane, Novo Brdo, Kosovska Kamenica i Vitina. Izdaje izvode iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu, kao i druga uverenja iz tih knjiga. Izdaje uverenja o činjenicama o kojima Gradska uprava i njene organizacione jedinice ne vode službene evidencije. Izdaje uverenja i druge isprave vezane za ostvarivanje prava građana na privremenom radu u inostranstvu.

                  Vodi postupak i odlučuje u upravnim stvarima iz oblasti ličnog statusa građana i promene ličnog imena, vrši ispravke, naknadne upise i obnovu upisa u matičnim knjigama i knjigama državljana.

                  Obavlja poslove mesnih kancelarija. Vodi matične knjige za određeno matično područje i izdaje izvode i uverenja iz tih knjiga. Vrši dostavu pismena na terenu. Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe mesnih zajednica. Pruža pravnu i drugu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava. Pruža pomoć organima Grada i drugim organima i organizacijama na teritoriji Grada u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

                  Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe gradskih mesnih zajednica i njihovih organa (obrazovanje organa mesnih zajednica, sazivanje sednica, vođenje zapisnika, izvršavanje odluka...), pruža pravnu i drugu pomoć građanima, organima i organizacijama na teritoriji Grada.

                  Vodi postupak i odlučuje u upravnim stvarima, ako propisima za određenu upravnu stvar nije određena stvarna nadležnost drugog organa, niti se nadležnost može utvrditi po prirodi te stvari.

                  Vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa.

                  U skladu sa zakonom, obavlja sve pripremne i organizacione poslove za sprovođenje referenduma i ličnog izjašnjavanja građana za područje Grada ili pojedinih naseljenih mesta i naselja na teritoriji Grada.

                  Vodi birački spisak građana (upis, promena, ispravka i brisanje), izdaje potvrde o biračkom pravu, predlaže raspored i uređivanje biračkih mesta za lokalne i parlamentarne izbore i obavlja druge poslove u skladu sa izbornim propisima.

                  Obavlja poslove na planu poboljšanja ekonomske i socijalne integracije nacionalnih manjina, posebno Roma kao socijalno najugroženije kategorije stanovništva i stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju njihovih individualnih i kolektivnih prava.

                  Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove pružanje pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti Ustavom utvrđenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrđenih prava i interesa građana, koja zbog svog socijalnog položaja, nisu u materijalnoj mogućnosti da ostvaruju i štite svoja prava i pravne interese (ratni invalidi, invalidi, lica u stanju socijalne potrebe, nezaposlena lica, izbegla i raseljena lica, korisnici materijalnog obezbeđenja i druga lica u stanju socijalne potrebe).

                  Pružanje pravne pomoći obuhvata davanje pravnih saveta, sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka, sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava, zastupanje fizičkih lica pred sudovima i drugim državnim organima, zastupanje fizičkih lica u njihovim pravnim poslovima, zaključivanje ugovora i poravnjanja i obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkih lica.

   

  U okviru Odeljenja za opštu upravu, određeni poslovi iz izvornog delokruga Grada obavljaju se u sledećim mesnim kancelarijama:

  1. Mesna kancelarija Barelić, sa sedištem u Bareliću, za naseljena mesta: Barelić, Barbarušince, Viševce, Gornje Punuševce, Koćura, Nova Brezovica, Stara Brezovica i Srednji Del.

  2. Mesna kancelarija Bresnica, sa sedištem u Bresnici, za naseljena mesta: Bresnica, Struganica, Moštanica, Mečkovac, Suvi Dol, Ranutovac i Klašnjice.

  3. Mesna kancelarija Buštranje, sa sedištem u Buštranju, za naseljena mesta: Buštranje, Buljesovce, Rusce i Gornje Žapsko.

  4. Mesna kancelarija Vranjska Banja, sa sedištem u Vranjskoj Banji, za naseljena mesta: Vranjska Banja, Bujkovac, Izumno, Leva Reka, Kumarevo i Toplac.

  5. Mesna kancelarija Vlase, sa sedištem u Vlasu, za naseljena mesta: Vlase, Gradnja, Strešak, Kruševa Glava, Urmanica, Smiljević, Uševce, Roždace, Stance, Dragobužde i Trstena.

  6. Mesna kancelarija Golemo Selo, sa sedištem u Golemom Selu, za naseljena mesta: Golemo Selo, Dupeljevo, Lalince, Mijakovce, Mijovce, Oštra Glava, Studena i Tumba.

  7. Mesna kancelarija Drenovac, sa sedištem u Drenovcu, za naseljena mesta: Drenovac, Dobrejance i Sekirje.

  8. Mesna kancelarija Vrtogoš, sa sedištem u Vrtogošu, za naseljeno, mesto Vrtogoš.

  9. Mesna kancelarija Donje Trebešinje, sa sedištem u Donjem Trebešinju, za naseljena mesta: Donje Trebešinje, Gornje Trebešinje, Donja Otulja, Gornja Otulja, Preobraženje i Nastavce.

  10. Mesna kancelarija Donji Neradovac, sa sedištem u Donjem Neradovcu, za naseljena mesta: Donji Neradovac, Gornji Neradovac, Ribince i Pavlovac.

  11. Mesna kancelarija Dubnica, sa sedištem u Dubnici, za naseljena mesta: Dubnica, Milivojce, Katun, Stropsko, Čestelin, Soderce i Beli Breg.

  12. Mesna kancelarija Korbevac, sa sedištem u Korbevcu, za naseljena mesta: Korbevac, Klisurica, Limovac, Panevlje, Prevalac i Sebevranje.

  13. Mesna kancelarija Kriva Feja, sa sedištem u Krivoj Feji, za naseljena mesta: Kriva Feja i Nesvrta.

  14. Mesna kancelarija Lepčince, sa sedištem u Lepčincu, za naseljena mesta: Lepčince, Kopanjane, Margance, Surdul, Donje Punuševce i Ćurkovica.

  15. Mesna kancelarija Prvonek, sa sedištem u Prvoneku, za naseljena mesta: Prvonek, Duga Luka i Slivnica.

  16. Mesna kancelarija Rataje, sa sedištem u Rataju, za naseljena mesta: Rataje, Aleksandrovac, Crni Lug, Donje Žapsko i Kupinince.

  17. Mesna kancelarija Ristovac, sa sedištem u Ristovcu, za naseljena mesta: Ristovac, Milanovo i Davidovac.

  18. Mesna kancelarija Stari Glog, sa sedištem u Starom Glogu, za naseljena mesta: Stari Glog, Babina Poljana, Korbul i Crni Vrh.

  19. Mesna kancelarija Tesovište, sa sedištem u Tesovištu, za naseljena mesta: Tesovište, Gumerište, Bojin Del i Oblička Sena.

  20. Mesna kancelarija Tibužde, sa sedištem u Tibuždu, za naseljena mesta: Tibužde, Zlatokop i Lukovo.

  21. Mesna kancelarija Ćukovac, sa sedištem u Ćukovcu, za naseljena mesta: Ćukovac i Dulan.

   

   

  tel: 017/402 325

  Marina Stojanović, rukovodilac, 064/8907-509, opstauprava@vranje.org.rs 

  Ivica Mihajlović, šef odseka za građanska stanja, Lice za zaštitu podataka o ličnosti,       017/402-341; 064/8519-077,

  ivica.mihajlovic@vranje.org.rs

   

  Vesna Tasić, matičar,064/8519-113, maticar@vranje.org.rs

  Daliborka Milenković, zam. matičara, 064/851-9116, maticar@vranje.org.rs

  Branka Milekić,  zamenik matičara,064/2059-96, millekicbrankaa@gmail.com

  Branka Trajković, zamenik matičara, 064/8211-274,  064/8211-277, maticar@vranje.org.rs

  Nikolić Slavica, zamenik matičara, 064 8519115

  Biljana Кrstić, zamenik matičara, 064 8211277

  Stojanović Slađana, zamenik matičara, 064 8907973

  Tomić Slavoljub, zamenik matičara

  Ljiljana Mitić, pisarnica, 064/8907-969,  ljiljanamitic@vranje.org.rs

  Slađana Spasić,  birački spisak, 064/8519-104, biracki1@vranje.org.rs               

  Marina Andonova, birački spisak, 017/ 402-338, 066 55 21 688,biracki@vranje.org.rs

   

  Matična služba opština sa KiM: 064 85 90 822;  mejl: maticargl@vranje.rs

  Zvonimir Filipović, matičar za Gnjilane, 064/8630-257

  Trajanka Filipović, zamenik matičara za Gnjilane, 064/8630-256

  Nebojša Đorđević, matičar za Kosovsku Kamenicu, 064/8211-270

  Ljubiša Dinčić, zamenik matičara za Kosovsku Kamenicu, 064/8211-268

  Srećko Jovanović, matičar za Vitinu, 064/8211-289

  Zoran P. Jovanović, matičar za Novo Brdo, 064/8211-276

  Dragan Stojiljković, zamenik matičara za Novo Brdo, 0648211-257