Službe i sekretarijati

Odeljenje za poslove organa Grada

 • Odeljenje za poslove organe Grada obavlja:

  -stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, koji se odnose na: predstavljanje Skupštine grada u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu; koordinaciju rada u saradnji sa gradskim opštinama, gradovima i opštinama u Srbiji, okruzima i nadležnim republičkim organima; pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada; praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza Skupštine grada; koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada, poslove komunikacije sa javnošću predsednika Skupštine, organizacije konferencija za štampu i drugih poslova povodom javnog istupanja predsednika Skupštine na državnim ceremonijama i drugim manifestacijama, prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Skupštine grada; raspoređivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada; staranje o dokumentaciji vezanoj za aktivnosti predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada;

  - vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu grada, a naročito: poslove u vezi sa pripremom i održavanjem sednica Skupštine grada i njihovih radnih tela, obradu materijala sa sednica; pripremanje propisa i drugih akata iz oblasti lokalne samouprave, kao i iz drugih oblasti koje nisu u delokrugu drugih odeljenja; praćenje sprovođenja propisa i akata, vođenje evidencija i zapisnika o održanim sednicama i druge poslove iz ove oblasti, stručne i administrativne poslove po podnetim zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata koje donose Skupština grada;

  - uređuje i izdaje "Službeni glasnik grada Vranja";

  - pruža stručnu i administrativno-tehničku pomoć odbornicima i odborničkim grupama u Skupštini grada, kao i narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i vrši  druge poslove u skladu sa zakonom.

   

  rukovodilac: Ljiljana Stojanović               

  tel: 017/402 399 

        064/890 7682          

  mail: skupstina@vranje.org.rs