Službe i sekretarijati

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti vrši poslove koji se odnose na: pripremu, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata, odnosno prostornih i urbanističkih planova, razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata, pripremanje odluke o izradi planskih dokumenata, pripremanje nacrta i predloga planskih dokumenata,  pripremanje programa implementacije regionalnog prostornog plana, sprovođenje javnog poziva u postupku urbane komasacije i potvrđivanje projekta urbane komasacije,  izdavanje informacije o lokaciji i izdavanje lokacijskih uslova, sprovođenje postupka kontrole i potvrđivanja urbanističkog projekta i projekta parcelacije i preparcelacije, donošenje rešenja o uklanjanju objekata, izvan nadležnosti građevinske inspekcije, vođenje informacionog sistema planskih dokumenata, stanja u prostoru i urbanističko-tehničkih dokumenata, izradu planova za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama i druge saglasnosti za njihovo postavljanje (kiosci, bašte ugostiteljski objekti, tezge i drugi pokretni mobilijar),  i dr.

                  Odeljenje vrši poverene poslove, koji se odnose na: izdavanje građevinske i  upotrebne dozvole za izgradnju i korišćenje objekata, izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, postupak izdavanja privremene građevinske dozvole, postupak evidentiranja prijave početka građenja objekta, čuvanje tehničke dokumentacije, izdavanje lokacijskih uslova, prijavu radova, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz nadležnosti Grada, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu.

                  Sprovodi objedinjenu proceduru i vodi registar u postupcima za ozakonjenje objekata i izdaje sve akte u postupku ostvarivanja prava na ozakonjenje i korišćenje ovih objekata.   

                   Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje prava na konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu, određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata, prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta; otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada, pribavljanje i raspolaganje građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada, razmenu građevinskog zemljišta između grada i drugih nosioca prava svojine na građevinskom zemljištu, deobu građevinskog zemljišta u susvojini ili zajedničkoj svojini grada i drugih nosioca prava svojine, donošenje rešenja o urbanoj komasaciji; ustanovljavanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada.

                  Obavlja poslove koji se odnose na vođenje jedinstvene evidencije o imovini grada (građevinsko zemljište, poslovni prostor, stanovi i druga nepokretna i pokretna imovina),  pribavlja isprave i ostale dokaze o pravu korišćenja i pravu svojine i vrši upis svih prva javne svojine u evidenciju o upisu nepokretnosti i prava na njima, vrši procenu vrednosti imovine, priprema i predlaže mere za racionalno i ekonomično upravljanje imovinom, priprema nacrta svih odluka, ugovora i drugih pravnih poslova o pribavljanju, upravljanju, korišćenju i raspolaganju imovinom, vodi evidenciju o  zaključenim ugovorima i njihovom izvršavanju i obavlja sve druge pravne radnje u cilju njenog očuvanja i zaštite.

                  U komunalnoj oblasti obavlja poslove koji se odnose na uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, vrši poslove koji se odnose na uređivanje i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj (snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnju i distribuciju toplotne energije, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, obezbeđivanje javnog osvetljenja, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenila, održavanje deponije, dimničarske usluge, delatnost zoohigijene i dr.), uređuje opšte uslove održavanja komunalnog reda u gradu,   učestvuje u pripremi lokalnog plana upravljanja otpadom, stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja, obezbeđuje sredstva za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova na teritoriji grada.  

                  U stambenoj oblasti vodi i odlučuje u upravnom postupku, sprovodi prinudno iseljenje bespravno useljenih stanova, vodi evidenciju skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji Grada i izdaje uverenja o formiranju skupštine stanara i izboru predsedika;  priprema predloga rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova, vrši poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova, prati izvršavanje ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate, utvrđivanje otkupne cene stana i revalorizaciju, pokreće postupak za otkaz ugovora o zakupu i raskid ugovora o otkupu stana, podnosi zahteve za upis hipoteke u postupku otkupa stana na rate do njegove isplate u celini; vodi evidenciju o stanovima datim u zakup, o otkupljenim stanovima i stanovima u postupku otkupa na rate i evidenciju o zaključenim ugovorima i aneksima ugovora, obavlja kontrolu korišćenja stambenog prostora kojim raspolaže Grad i građevinsko stanje stanova i stambenih zgrada; sarađuje sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama.

                  Priprema propise i drugih akata koje donose organi grada iz delokruga rada odeljenja  i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.