Službe i sekretarijati

Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj

 • Odeljenje za privredu i ekonomski razvoj obavlja poslove koji se odnose na: izradu programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje grada, vršenje stručnih i administrativno tehničkih poslova u vezi sa izradom projekata od značaja za grad, davanje mišljenja za usvajanje i sprovođenje lokalnih investicionih programa, praćenje stanja u oblasti privrednog razvoja i ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom  i republičkom nivou radi usaglašavanja mera kojima bi se obezbedio brži privredni razvoj grada. Obavlja promotivne aktivnosti vezane za korišćenje i razvoj privrednih potencijala grada. Učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji su od uticaja na privredni razvoj. Stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, turizma na svojoj teritoriji, kroz učestvovanje u implementaciji razvojnih projekata, strategija i akcionih planova, u saradnji sa ostalim organima i službama. Obavlja kategorizaciju kuća, stanova za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje.

              Vrši prijem i obradu svih vrsta zahteva u vezi preduzetnika, uključujući i poslove taksi prevoza.

                Obavlja poslove analize, prikupljanja i obrade informacija za izradu Plana kapitalnih investicija, utvrđuje i predlaže razvojne mere za unapređenje ekonomske infrastrukture grada, izrađuje projektne predloge kapitalnih investicija u oblasti ekonomske infrastrukture, radi aplikacije kod domaćih i međunarodnih organizacija, i obavlja ostale aktivnosti u upravljanju projektima ekonomske infrastrukture.

                Odeljenje obavlja poslove vezane za prezentaciju aktuelnih mera podrške investitorima na lokalnom i nacionalnom nivou; prezentaciju ekonomskih potencijala i ostalih relevantnih resursa od interesa za domaće i strane investitore; pružanje informacija investitorima o raspoloživim lokacijama za investiranje - izgradnju na teritoriji grada Vranja; informacija o procedurama, potrebnoj dokumentaciji za realizaciju investicija na teritoriji grada.

              Obavlja poslove koji se odnose na izradu programa za podsticanje razvoja poljoprivrede rada i ruralnog razvoja na teritoriji grada Vranja i na usaglašavanje mera kojima bi se obezbedio brži razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na teritoriji grada kroz učešće u ostvarivanju saradnje sa nadležnim republičkim  i gradskim institucijama. Učestvuje u izradi projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja od značaja za grad. Učestvuje u izradi osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi, obavlja poslove u vezi sa određivanjem erozivnih područja i poslove u vezi sa godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Utvrđuje obavezu plaćanja kao i visinu naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta. Utvrđuje mere zaštite od poljske štete i mere zaštite od spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu i zaštitu poljoprivrednog zemljišta od mraza, grada, požara i drugih elementarnih nepogoda. Obavlja poslove u vezi sa komasacijom poljoprivrednog zemljišta, dobrovoljnim grupisanjem poljoprivrednog zemljišta i zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

              Obavlja poslove u vezi sa izdavanjem vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola u okviru prava i dužnosti grada utvđenih zakonom i drugim propisima o vodama. 

              Sarađuje sa mesnim zajednicama u naseljenim mestima i realizuje mere podrške radi omogućavanja bržeg razvoja sela. Učestvuje u pripremi i realizaciji razvojnih projekata mesnih zajednica u naseljenim mestima i drugih projekata vezanih za razvojne prioritete naseljenih mesta, u saradnji sa ostalim organima i službama. Učestvuje u izradi strateških dokumenata iz oblasti ruralnog razvoja. Podstiče razvoj ruralnog turizma, prati i analizira poljoprivredno - turističke manifestacije. Učestvuje u aktivnostima vezanim za promovisanje naseljenih mesta i u aktivnostima vezanim za razvoj sela. Podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva.  Rešava u prvom stepenu u upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede.

              U oblasti rudarstva i geoloških istraživanja vodi propisane evidencije, vrši komunikaciju sa resornim ministarstvom i obavlja sve poslove u ovoj oblasti u okviru prava i dužnosti Grada utvrđene zakonom i drugim propisom.

              Izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti koje donosi Skupština, gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima organa Grada.“

   

  tel: 017/ 402 314

  Nataša Trajković, rukovodilac Odeljenja 0648907715 natasa.trajkovic@vranje.org.rs

  Boban Stanković, koordinator KLER-a 0648907505  privreda@vranje.org.rs

   

  KLER
  Jasmina Petrović 0648907531 e-mail:  ekrazvoj@vranje.org.rs

  Milan Janjić 0648907769  e-mail: milanlena2015@gmail.com

  Tanja Ivanović  0648590838  e-mail: tivanovic.kler@yahoo.com

   

  POLjOPRIVREDA:
  Bojana Veličkov  0648907864 bojanavelickov2013@gmail.com

  Nebojša Popović  0648907609 nebojsa.popovic72@gmail.com

  Žikica Antanasijević  0648907780 zikica.antanasijevic633@gmail.com

  Aleksandar Đorđević  0648519064 djordjevic02@gmail.com

   

   

  APR I TAKSI PREVOZ
  Dubravka Trajković 0648907650 rpreduzetnika@vranje.org.rs