Službe i sekretarijati

Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

 • Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zašitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: izradu programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje grada, vršenje stručnih i administrativno tehničkih poslova u vezi sa izradom projekata od značaja za grad, davanje mišljenja za usvajanje i sprovođenje lokalnih investicionih programa, praćenje stanja u oblasti privrednog razvoja i ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom  i republičkom nivou radi usaglašavanja mera kojima bi se obezbedio brži privredni razvoj grada. Obavlja promotivne aktivnosti vezane za korišćenje i razvoj privrednih potencijala grada. Učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji su od uticaja na privredni razvoj. Stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme određenih delatnosti, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i u saradnji sa drugim službama određuje druge uslove za njihov rad. Stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse. Obavlja kategorizaciju kuća, stanova za odmor, apartmana i soba za iznajmljivanje. Obavlja poslove u oblasti obezbeđivanja robnih rezervi u saradnji sa nadležnim ministarstvom. Vrši prijem i obradu zahteva za upis preduzetnika. 

                    Odeljenje obavlja poslove vezane za prezentaciju aktuelnih mera podrške investitorima na lokalnom i nacionalnom nivou; prezentaciju ekonomskih potencijala i ostalih relevantnih resursa od interesa za domaće i strane investitore; pružanje informacija investitorima o raspoloživim lokacijama za investiranje - izgradnju na teritoriji grada Vranja; informacija o procedurama, potrebnoj dokumentaciji i zahtevima za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola; obradu i praćenje statusa zahteva za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola i pružanje informacija strankama o statusu njihovih zahteva; druge poslove objedinjenih procedura u oblasti podrške biznisa i izdavanja dozvola.

                  Obavlja poslove koji se odnose na izradu programa za podsticanje razvoja poljoprivrede rada i ruralnog razvoja na teritoriji grada Vranja i na usaglašavanje mera kojima bi se obezbedio brži razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj na teritoriji grada kroz učešće u ostvarivanju saradnje sa nadležnim republičkim  i gradskim institucijama. Učestvuje u izradi projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja od značaja za grad. Učestvuje u izradi osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi, obavlja poslove u vezi sa određivanjem erozivnih područja i poslove u vezi sa godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Utvrđuje obavezu plaćanja kao i visinu naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta. Utvrđuje mere zaštite od poljske štete i mere zaštite od spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu i zaštitu poljoprivrednog zemljišta od mraza, grada, požara i drugih elementarnih nepogoda. Obavlja poslove u vezi sa komasacijom poljoprivrednog zemljišta, dobrovoljnim grupisanjem poljoprivrednog zemljišta i zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

  U oblasti zaštite životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: pripremu akata o davanju saglasnosti ili odbijanju davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte u oblasti privrede, industrije, saobraćaja, energetike i drugih, koji u značajnoj meri mogu da zagade životnu sredinu; pripremu akata o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu; organizovanje i vođenje javne prezentacije i javne rasprave; učestvovanje u radu tehničke komisije i saradnju sa naučnim i stručnim organizacijama u postupku procene uticaja na životnu sredinu. Vrši ocenu izveštaja o strateškoj proceni; sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole; sarađuje sa ovlašćenim institucijama u čijoj je nadležnosti vršenje kontrole kvaliteta životne sredine. Prikuplja podatke i rezultate nalaza iz ove oblasti, objedinjava ih i objavljuje. Obaveštava javnost o slučajevima akcidenta (povećane koncentracije zagađenih materija) i predlaže mere sanacije u slučajevima prekoračenja granične vrednosti zagađenosti vazduha; priprema nacrte programa korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i nacrte programa zaštite životne sredine i traži saglasnost nadležnog ministarstva na iste, priprema nacrte lokalnih akcionih i sanacionih planova i strategija, usklađuje ih sa strateškim dokumentima; priprema nacrt odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite životne sredine.

                  Obavlja poslove u vezi sa izdavanjem vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola u okviru prava i dužnosti grada utvđenih zakonom i drugim propisima o vodama. 

                  Sarađuje sa mesnim zajednicama u naseljenim mestima i realizuje mere podrške radi omogućavanja bržeg razvoja sela. Učestvuje u pripremi godišnjih finansijskih programa i prati njihovo izvršenje i prikuplja i analizira zahteve za finansiranje mesnih zajednica u naseljenim mestima u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama. Učestvuje u pripremi i realizaciji infrastrukturnih projekata mesnih zajednica u naseljenim mestima i drugih projekata vezanih za razvojne prioritete naseljenih mesta. Učestvuje u izradi strateških dokumenata iz oblasti ruralnog razvoja. Podstiče razvoj ruralnog turizma, prati i analizira poljoprivredno - turističke manifestacije. Učestvuje u aktivnostima vezanim za promovisanje naseljenih mesta i u aktivnostima vezanim za razvoj sela. Sarađuje sa javnim preduzećima koji komunalnu delatnost obavljaju u naseljenim mestima. Podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva.  Rešava u prvom stepenu u upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede.

                  U oblasti rudarstva i geoloških istraživanja obavlja poslove odobrenja za vršenje određenih geoloških istraživanja, vodi propisane evidencije, dostavlja izveštaje resornom ministarstvu i obavlja sve poslove u ovoj oblasti u okviru prava i dužnosti Grada utvrđene zakonom i drugim propisom.

                     Obavlja poslove koji se odnose na pripremu predlaganje i primenu propisa iz izvornog delokruga grada, kojima se uređuje javni prevoz putnika u drumskom  saobraćaju, a koji se odnose na organizaciju i način obavljanja lokalnog linijskog prevoza putnika i taksi prevoza na teritoriji grada. Pruža stručnu pomoć Savetu za bezbednost saobraćaj na putevima i gradskoj komisiji u sprovođenju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje lokalnog linijskog prevoza putnika. Prati funkcionisanje prevoza na teritoriji grada i stanje opštinskih javnih puteva i predlaže mere vezane za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast saobraćaja.

                  Izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti koje donosi Skupština, gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima organa grada.