Službe i sekretarijati

Služba za investicije i građevinsko zemljište

 • Služba za investicije i građevinsko zemljište obavlja poslove koji se odnose na pripremanje nacrta godišnjeg i periodičnog plana i programa investicija i održavanja objekata komunalne i društvene infrastrukture, utvrđivanje stanja imovinsko-pravnih uslova za izgradnju i održavanje objekata, pribavljanje i pripremu odgovarajuće dokumentacije (liste nepokretnosti, kopije plana, informacije o lokaciji, pripremanje elaborata za eksproprijaciju, podnošenje zahteva za izradu urbanističkih projekata, projekata parcelacije, preparcelacije i druge dokumentacije za potrebe Grada).

                Obavlja poslove koji se odnose na vršenje geodetskog snimanja terena, izradu predmera i predračuna radova, pribavljanje stručnih mišljenja za potrebe investicija i održavanje objekata komunalne i društvene infrastrukture, izrađuje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije i priprema dokumentaciju za potrebe javnih nabavki, vrši primopredaju, kontrolu i evidenciju tehničke dokumentacije.

  Vodi evidenciju o lokacijama podzemnih instalacija na području Grada  u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima i ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

               Služba vrši analizu, prikupljanje i obradu informacija za realizaciju Plana kapitalnih investicija Grada, sa posebnim osvrtom na komunalnu i društvenu infrastrukturu.

  Vrši identifikaciju i predlaganje razvojnih mera za unapređenje infrastrukture grada u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave, nadležnim javnim preduzećima i ostalim organima, izrađuje projektne predloge za apliciranje kod domaćih fondova za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture.

               Služba prati implementaciju projekata, izveštava o realizaciji projekata, sa posebnim osvrtom na projekte komunalne i društvene infrastrukture koji se realizuju iz budžeta Grada i domaćih fondova.

               Sprovodi uvođenje izvođača u posao u ime investitora; izveštava o obimu i kvalitetu izvršenih poslova; stara se o blagovremenoj dinamici realizacije projekata u skladu sa definisanim rokovima; izrađuje dinamičke planove ostvarenja investicija; komunicira sa izvođačima radova i stručnim nadzorom; proverava građevinsku dokumentaciju – privremene i okončane situacije; prati realizaciju izvođenja građevinskih radova i vrši primopredaju izvedenih radova.

  Vrši stručni nadzor pri realizaciji infrastrukturnih projekata Grada u oblasti komunalne i društvene delatnosti i to nad pripremnim radovima, građevinskim i građevinsko-zanatskim radovima, ugradnjom instalacija, postrojenja i opreme, kao i drugim radovima koji se izvode u toku građenja objekta u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

                Služba obavlja poslove koji se odnose na prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta; otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada, pribavljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini grada, razmenu građevinskog zemljišta između grada i drugih nosioca prava svojine na građevinskom zemljištu, deobu građevinskog zemljišta u susvojini ili zajedničkoj svojini Grada i drugih nosioca prava svojine, ustanovljavanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada.

              Izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti koje donosi Skupština, gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima organa Grada.

   

   

  rukovodilac: Saša Pešić,

                    064/ 8519042

                    017/ 402 324

   mail: 

   

   

  Saša Djorić: sdoric8@gmail.com, 0648907623,

  Miodrag Stošić  miodragmikistosic@gmail.com, 0648907951,

  Miloš Ilić  milosguilic@hotmail.com, 0604114940,

  Miroslav Stamenković  stamekovicmiroslav@yahoo.com, 0638310569