Ekonomija

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

 • Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) je otvorena u saradnji sa USAID – om u okviru programa MEGA, u septembru 2006. sa primarnim ciljem da se na jednom mestu obezbedi administrativna podrška novim i postojećim investitorima (tzv. after – care) od strane lokalne samouprave radi rešavanja svih njihovih zahteva.

  Kreiranje baza podataka sa svim relevantnim socio – ekonomskim indikatorima za grad Vranje, permanentan kontakt sa nacionalnim institucijama, nacionalnim i regionalnim razvojnim agencijama, lokalnim preduzetnicima, građanima i ostalima, priprema i implementacija projekata, značajno doprinose unapređenju poslovnog ambijenta i socio – ekonomskom razvoju opštine.

  Kancelarija je aktivno uključena u različite vrste promotivnih aktivnosti (priprema i distribucija brošura, flajera, učestvovanje na različitim sajmovima, izrada POWER POINT prezentacija, promocija putem interneta itd.

  Poseban segment aktivnosti Kancelarije je vezan za oblast poljoprivrede i obuhvata: izradu programa i planova iz oblasti poljoprivrede, donošenje rešenja o prenameni poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, propisivanje uslova i izdavanje saglasnosti za izgradnju seoskih vodovoda, pomoć proizvođačima pri registraciji poljoprivrednih gazdinstava, pružanje informacija o regresima i državnim stimulacijama, kao i pomoć u prikupljanju dokumentacije i popunjavanju zahteva za ostvarivanje prava.

  Šef KLER-a je diplomirani ekonomista Boban Stanković.

  Kontakt detalji

  +381 17 402 334       Boban Stanković
  +381 17 402 347       Jasmina Petrović, Tijana Milovanović
  +381 17 402 348       Branko Nikolić, Nebojša Popović
  +381 17 402 314       Nataša Trajković, Milan Janjić

  privreda@vranje.org.rs
  ekrazvoj@vranje.org.rs
  jip@vranje.org.rs
  poljoprvreda@vranje.org.rs